İlgili Vergi Mevzuatı Ders Notları 1

3.154 defa okundu

Malum SPL sınavları yaklaşıyor. Daha önce bazı ders notları eklemiştim. Bu yazımda kısa kısa notlardan oluşan ve tamamen sınava yönelik bir paylaşımdır. Devamı gelecek…

Faydalı olması dileğiyle.

Vergi Hukuk’u 3 temel usul kanunundan oluşmaktadır;

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu

Vergi Mükellefi: Vergi kanunlarına göre kendine vergi borcu düşen Gerçek ya da Tüzel kişilerdir.

Vergi Sorumlusu: Vergi’nin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.

Vergi Konusu: Verginin üzerine konulduğu, doğrudan ya da dolaylı olarak kaynağını teşkil eden iktisadi unsurlardır.

Matrah: Vergi’nin üzerinden hesaplandığı değer veya miktardır.

Matrah Çeşitleri

 • Spesifik Matrah: Vergi borcunun sayı, ağırlık, hacim, uzunluk gibi fiziki miktarlar üzerinden hesaplanarak belirlendiği vergilerdir. Motorlu taşıtlar vergisi gibi.
 • Advalorem Matrah: Fiyat, değer ve bedel gibi kavramlar üzerinden belirlenen vergilerdir. KDV, ÖTV,BSMV, Damga Vergisi, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi.

Vergi Tarh Şekilleri

 • Beyan Usulü Tarh: Mükellef tarafından beyan edilmesidir. Takvim yılı ya da hesap dönemi sonunda vergi dairesine beyanname ile beyan edilmesi sonucu tarh edilir.
 • İkmalen Tarh: İdare tarafından defter,kayıt ya da belgelere dayanılarak matrah farkı üzerinden verginin tarh edilmesidir. Ekstra olarak yeni bir tarh söz konusu olur.
 • Resen Tarh: Defter, kayıt, belge veya kanuni ölçülere dayanılarak inceleme yapılması mümkün olmayan durumlarda takdir komisyonları tarafından vergi tarh edilir.
 • İdarece Tarh: Belirlenmiş sürelerde müracaat edilmemesi, sorumlulukların yerine getirilmemesi durumunda bu yöntem kullanılır.

Vergi Ziyaı: Mükellefin sorumluluklarını vaktinde yerine getirmemesi nedeniyle, tahakkuk’un geciktirilmesidir. Cezası 1 katıdır.

Vergi Borcunu Sona Erdiren Nedenler

 • Ödeme
 • Takas
 • Terkin
 • Uzlaşma

Gecikme Faizi: Tahakkuk geciktirildiği için alınır.

Gecikme Zammı: Tahsilat geciktirildiği için uygunlanır.

Yorum Çeşitleri

 • Yasama Yorumu
 • İdari Yorum
 • Yargısal Yorum
 • Bilimsel Yorum

Yorum Yöntemleri

 • Deyimsel Yorum
 • Sistematik Yorum
 • Tarihi Yorum
 • Amaçsal Yorum

Beyanname Türleri

 • Yıllık Beyanname
 • Muhtasar Beyanname
 • Münferit Beyanname

Vergi Denetim Süreçleri

 • Yoklama
 • İnceleme
 • Arama
 • Bilgi Toplama

Usulsüzlük Fiilleri: Vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine uyulmaması halleridir.

Tahsil Zamanaşımı: Alacağın vadesinin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılından itibaren başlar ve 5 yıl içinde tahsil edilemezse zaman aşımına uğrar.

Tam Mükellef Gerçek Kişi: İkametgahı Türkiye’de bulunan veya bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak 6 aydan fazla oturan gerçek kişilerdir.

Tam Mükellef Kurumlar: Kanuni ya da İş merkezi Türkiye’de bulunan kurumlardır.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi: Bir takvim yılı içinde gerçek kişilerce elde edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirilmesine yarayan belgedir.

Münferit Beyanname: Dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları bazı kazanç ve iratlardan, vergi kesintisine tabi olmayan kazançların vergi dairesine bildirilmesine yarayan belgedir.

Dikey ve Yatay Adalet: Vergi kanunlarının mükelleflere eşit bir şekilde uygulanmasına yatay adalet, sosyal ve ekonomik durumları farklı olan kişilerden farklı oranlarda vergi alınmasına ise dikey adalet denir.

Vergi İstisnası: Vergi doğuran bir olayın, konusunun istisnaya tabi olmasıdır.

Vergi Muafiyeti: Kişilere tanınan ayrıcalıktır.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.