| |

İlgili Vergi Mevzuatı Ders Notları 1

Malum SPL sınavları yaklaşıyor. Daha önce bazı ders notları eklemiştim. Bu yazımda kısa kısa notlardan oluşan ve tamamen sınava yönelik bir paylaşımdır. Devamı gelecek…

Faydalı olması dileğiyle.

Vergi Hukuk’u 3 temel usul kanunundan oluşmaktadır;

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu

Vergi Mükellefi: Vergi kanunlarına göre kendine vergi borcu düşen Gerçek ya da Tüzel kişilerdir.

Vergi Sorumlusu: Vergi’nin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.

Vergi Konusu: Verginin üzerine konulduğu, doğrudan ya da dolaylı olarak kaynağını teşkil eden iktisadi unsurlardır.

Matrah: Vergi’nin üzerinden hesaplandığı değer veya miktardır.

Matrah Çeşitleri

 • Spesifik Matrah: Vergi borcunun sayı, ağırlık, hacim, uzunluk gibi fiziki miktarlar üzerinden hesaplanarak belirlendiği vergilerdir. Motorlu taşıtlar vergisi gibi.
 • Advalorem Matrah: Fiyat, değer ve bedel gibi kavramlar üzerinden belirlenen vergilerdir. KDV, ÖTV,BSMV, Damga Vergisi, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi.

Vergi Tarh Şekilleri

 • Beyan Usulü Tarh: Mükellef tarafından beyan edilmesidir. Takvim yılı ya da hesap dönemi sonunda vergi dairesine beyanname ile beyan edilmesi sonucu tarh edilir.
 • İkmalen Tarh: İdare tarafından defter,kayıt ya da belgelere dayanılarak matrah farkı üzerinden verginin tarh edilmesidir. Ekstra olarak yeni bir tarh söz konusu olur.
 • Resen Tarh: Defter, kayıt, belge veya kanuni ölçülere dayanılarak inceleme yapılması mümkün olmayan durumlarda takdir komisyonları tarafından vergi tarh edilir.
 • İdarece Tarh: Belirlenmiş sürelerde müracaat edilmemesi, sorumlulukların yerine getirilmemesi durumunda bu yöntem kullanılır.

Vergi Ziyaı: Mükellefin sorumluluklarını vaktinde yerine getirmemesi nedeniyle, tahakkuk’un geciktirilmesidir. Cezası 1 katıdır.

Vergi Borcunu Sona Erdiren Nedenler

 • Ödeme
 • Takas
 • Terkin
 • Uzlaşma

Gecikme Faizi: Tahakkuk geciktirildiği için alınır.

Gecikme Zammı: Tahsilat geciktirildiği için uygunlanır.

Yorum Çeşitleri

 • Yasama Yorumu
 • İdari Yorum
 • Yargısal Yorum
 • Bilimsel Yorum

Yorum Yöntemleri

 • Deyimsel Yorum
 • Sistematik Yorum
 • Tarihi Yorum
 • Amaçsal Yorum

Beyanname Türleri

 • Yıllık Beyanname
 • Muhtasar Beyanname
 • Münferit Beyanname

Vergi Denetim Süreçleri

 • Yoklama
 • İnceleme
 • Arama
 • Bilgi Toplama

Usulsüzlük Fiilleri: Vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine uyulmaması halleridir.

Tahsil Zamanaşımı: Alacağın vadesinin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılından itibaren başlar ve 5 yıl içinde tahsil edilemezse zaman aşımına uğrar.

Tam Mükellef Gerçek Kişi: İkametgahı Türkiye’de bulunan veya bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak 6 aydan fazla oturan gerçek kişilerdir.

Tam Mükellef Kurumlar: Kanuni ya da İş merkezi Türkiye’de bulunan kurumlardır.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi: Bir takvim yılı içinde gerçek kişilerce elde edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirilmesine yarayan belgedir.

Münferit Beyanname: Dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları bazı kazanç ve iratlardan, vergi kesintisine tabi olmayan kazançların vergi dairesine bildirilmesine yarayan belgedir.

Dikey ve Yatay Adalet: Vergi kanunlarının mükelleflere eşit bir şekilde uygulanmasına yatay adalet, sosyal ve ekonomik durumları farklı olan kişilerden farklı oranlarda vergi alınmasına ise dikey adalet denir.

Vergi İstisnası: Vergi doğuran bir olayın, konusunun istisnaya tabi olmasıdır.

Vergi Muafiyeti: Kişilere tanınan ayrıcalıktır.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.