/ / Excel-SQL Server Bağlantısı

Excel-SQL Server Bağlantısı

Excel ile SQL serves bağlantısı kurmak aslında oldukça kolaydır. Eğer sadece görüntüleme ile ilgileniyorsak, bunun için Power Query kullanmak yeterli olacaktır. Ancak update,insert gibi işlemler yapmak istiyorsak, vba bunun için en uygun yöntemdir. Aşağıdaki video’da olabildiğince net bir biçimde anlatmaya çalıştım. Ayrıca video içinde yer alan kodlara da aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dim baglanti As New ADODB.Connection

Dim rs As New ADODB.Recordset

Dim sunucu, veritabani, id, sifre, sorgu As String

sunucu = “DESKTOP-HH57JKD\SQLEXPRESS”

veritabani = “AdventureWorks2014”

id = “”

sifre = “”

sorgu = “SELECT * FROM [HumanResources].[Department] Where [GroupName]=’Manufacturing'”

baglanti.Open “Driver={SQL SERVER};Server=” & sunucu & “;Database=” & veritabani & _ “;Uid=” & id & “;Pwd=” & sifre & “;”

rs.Open sorgu, baglanti, adOpenStatic

With Range(“A1:AA1000”)

.ClearContents

.CopyFromRecordset rs

End With

rs.Close

baglanti.Close

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.